Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com
 • Bearing Angular Steel Grit

  Burçly polatdan ýasalan

  Rulman burçly polat çukur döwülen podşipniklerden ýasalýar. Rulman poladyň Cr, Mo seýrek elementleri bar, içindäki gurluşy gowy durnukly .Güýçli polat örtüginiň ýokary durnuklylygy, könelmegine garşylygy, iş möhleti 2,5 esse uzyn ýokary uglerodly polat grit we pes karbin

 • FerroSilicon

  FerroSilicon

  Ferrosilikon, kremniniň ýa-da çägäniň demiriň barlygynda koks bilen azaldylmagy netijesinde emele gelýän ferroalloýyň bir görnüşidir.Demiriň adaty çeşmeleri demir ýa-da degirmen.Silikon düzümi takmynan 15% -e çenli bolan ferrosilikonlar, kislota ot kerpiçleri bilen örtülen partlama peçlerinde ýasalýar.

 • Cast Stainless Steel Shot

  Poslamaýan polatdan guýuň

  Poslamaýan polatdan ýasalan atyş, has meşhur bolan media görnüşidir.Bu önümler poslamaýan polatdan ýasalýar.Onda nikeliň we hromyň has köp konsentrasiýasy bar.Iş eseriniň gara hapalanmagynyň haçan bolup biljekdigini göz öňünde tutmak gowy mediadyr

 • Carburizers(Carbon raisers)

  Karburizatorlar (Uglerod ösdürip ýetişdirijiler)

  Karburizator, karburizleýji serişde ýa-da karburant diýlip hem atlandyrylýar, uglerodyň düzümini ýokarlandyrmak üçin polat öndürmekde ýa-da guýmakda goşundy.Karburizatorlar polat arassalamak üçin ulanylýar Karburizatorlar we çoýun demir Karburizatorlar, şeýle hem tormoz pad goşundylary ýaly sürtülme materialy ýaly Karburizatorlara beýleki goşundylar

 • Silicon Manganese Alloy

  Silikon marganes garyndysy

  Silikon marganes garyndysy (SiMn) kremniden, marganesden, demirden, az ugleroddan we käbir beýleki elementlerden durýar. Bu kümüş metaldan ýasalan gaty materialdyr.Silikomanganesiň polata goşulmagynyň täsiri: Silikon we marganes poladyň häsiýetlerine möhüm täsir edýär.

 • Barium-Silicon(BaSi)

  Barium-Silikon (BaSi)

  Ferro kremniý bariý inokulant, belli bir mukdarda bariý we kalsiý saklaýan FeSi esasly garyndydyr, gaty az galyndy döredip, sowuklama hadysasyny ep-esli azaldyp biler.Şonuň üçin Ferro kremniý bariý inokulanty, mahabatda diňe kalsiý saklaýan sanjymdan has täsirli

 • Nodulizer(ReMgSiFe)

  Düwürtik (ReMgSiFe)

  Düwürtik, önümçilik prosesinde grafit böleklerinden sferoid grafitiň emele gelmegine kömek edip biljek endikdir.Sferoid grafitleri ösdürip biler we mehaniki häsiýetleri gowulaşar ýaly sferoid grafitleriň sanyny köpeldip biler.Netijede, süýümlilik we berklik

 • Strontium-Silicon(SrSi)

  Strontium-Silikon (SrSi)

  Ferro kremniniň strontium nukleýasiýa serişdesi belli bir mukdarda bariý we kalsiý saklaýan FeSi esasly garyndydyr, sowuk hadysany ep-esli azaldyp, gaty az galyndy döredip biler.Şonuň üçin “Ferro” kremniý bariý inokulanty, diňe hasaplamany öz içine alýan sanjymdan has täsirli

 • Calcium-Silicon(CaSi)

  Kalsiý-kremniý (CaSi)

  Silikon kalsiý deoksidizator kremniniň, kalsiniň we demiriň elementlerinden durýar, ideal birleşme deoksidizator, kükürtlendiriji serişdedir.Highokary hilli polat, pes uglerod polat, poslamaýan polat önümçiligi we nikel bazasy garyndysy, titan garyndysy we beýleki ýörite garyndy önümçiliginde giňden ulanylýar.

 • Magnesium-Silicon (MgSi)

  Magniý-kremniý (MgSi)

  Ferro kremniý magniý Nodulizator seýrek toprakdan, magniýden, kremniden we kalsiýden emele gelýär.Ferro kremniý magniý nodulizatory deoksidlenmäniň we kükürdiň güýçli täsiri bolan ajaýyp nodulizator.Ferrosilikon, Ce + La miş metal ýa-da seýrek toprak ferrosilikon we magniý

 • FerroManganese

  FerroManganese

  Ferromanganese demirden we marganesden emele gelen ferroalloýyň bir görnüşi, MnO2 we Fe2O3 oksidleriniň garyndysyny, köplenç kömür we koks ýaly partlama peçinde ýa-da elektrik ýaýly peç görnüşinde, uglerod bilen gyzdyrmak arkaly öndürilýär. suw astyndaky peç diýilýär.

 • FerroChrome

  FerroChrome

  Ferrokrom (FeCr) 50% bilen 70% arasynda hromy öz içine alýan hromyň we demiriň garyndysydyr. Dünýä ferrohromynyň 80% -i poslamaýan polat öndürmekde ulanylýar.Uglerodyň düzümine görä, oňa bölünip bilner: carbonokary uglerod ferrokromy / HCFeCr (C: 4% -8%), Orta uglerod ferrokromy / MCFeCr (C: 1% -4%), Pes uglerod ferrokromy / LCFeCr (C: 0.25) % -0.5%), Mikro uglerod ferrokromy / MCFeCr: (C: 0.03-0.15%) Dünýädäki ferrohrom önümçiliginiň paýyny artdyrmak üçin Hytaý.

 • Ferro Molybdenum

  Ferro Molibden

  Ferromolibden, molibden we demirden ybarat ferroalloý, adatça molibdeni 50 ~ 60% öz içine alýar, polat öndürmekde garyndy goşundy hökmünde ulanylýar. Esasy ulanylyşy molibden elementi hökmünde polat öndürmekde ulanylýar. inçe kristal

 • Stainless Steel Cut Wire Shot

  Poslamaýan polatdan kesilen sim

  Poslamaýan polatdan kesilen simli atyş, biziň aýratynlygymyzdyr. SUS200, 300, 400 seriýaly poslamaýan polatdan böleklere bölünýär.Poslamaýan polatdan kesilen sim atyşy, poslamaýan polatdan, titandan partlanda gara hapalanan köp sanly möhüm programmalarda ulanylýar.

 • Forged Stainless Steel Shot

  Galp poslamaýan polatdan ýasalan ok

  Galp poslamaýan polatdan ýasalan ok, SUS200, 300, 400 seriýaly poslamaýan polatdan we toprakdan dürli tegelek toplara ýasalýar. Poslamaýan polatdan ýasalan polat gowy ýylylyk garşylygy, poslama garşylygy, ýalpyldawuk üstüdir. Poslamaýan polatdan ýasalan eserlere ajaýyp täsir edip biler.

 • High Carbon Rounded Steel Shot

  Carokary uglerod tegelek polat ok

  Steelörite polatdan ýasalan, gaty we temperaturaly ýokary uglerod polatdan ýasalan uglerodyň mukdary 0,85% -den ýokarydyr .Atomizasiýa prosesi, eredilen polatdan ýasalan sferik bölejikler. Fengerda önümçiligiň her bir baglanyşygyny, esasanam deoksidasiýa we dekarboniza

 • Low Carbon Rounded Steel Shot

  Pes uglerod tegelek polat ok

  Pes uglerod polat oklarynda ýokary uglerod polat oklaryndan az uglerod, fosfor we kükürt bar.Şonuň üçin pes uglerod oklarynyň içki mikro gurluşy has ýumşakdyr.Pes uglerod polat oklary, ýokary uglerod polat oklary bilen deňeşdirilende has ýumşakdyr.

 • Aluminum shot/cut wire shot

  Alýumin zynjyry atmak / kesmek

  Alýuminiý kesilen simli (Alýumin zynjyry) garyşyk alýumin derejelerinde (4043, 5053), şeýle hem 5356 görnüşli garyndy derejelerinde bar. 50-70 aralygynda B gatylygy.

 • Red Copper shot/copper cut wire shot

  Gyzyl mis atylan / mis kesilen sim

  1. surfaceeriň ýüzüne zeper ýetirmezden, 0,20 ″ çenli fleşkany öçürýär
  Partlama enjamlarynyň könelmegini we ýyrtylmagyny azaldar
  Bölümiň ýüzüne zeper ýetirmän boýag we beýleki örtükleri aýyrýar
  Sinkiň inçe filmi, gysga möhletli posdan goramagy üpjün edýän aýlawda polat böleklerine goýulýar

 • Zinc shot/Zinc cut wire shot

  Sink atyşy / Sink kesilen sim

  “Zinc Cut Wire Shots” -yň hil diapazonyny hödürleýäris.Ygtyýarly nyrhlarda bar önümlerimiz, partlaýyş enjamlarynyň könelmegini azaldýar.Bu sink kesilen simler poslamaýan polatdan kesilen simlerden ýa-da guýma önümlerinden has ýumşakdyr.Sink kesilen sim atyşy dürli ululykda bolýar.

 • Grinding Steel Shot

  Grind polat ok

  Garyndylary üweýän polat ok, ýokardaky önümleriň ölüm howply gowşaklygyny göz öňünde tutup, ýokary uglerodly polatdan, pes ugleroddan ýasalan polatdan we pes vanadiý polatdan esaslanýar: howa deşikleri, çatryklar, gatylyk tapawudy, täze önümleri täzeden gözden geçirmek arkaly ösdüriň tehnologiýany ýasamak, dürli materialy saýlap biler

 • Forging steel ball

  Polat top ýasamak

  Galp polatdan ýasalan top, çig mal hökmünde tegelek polatdan ýasalýar, ol täze togalanmak we ýasamak tehnologiýasy bilen fiziki taýdan gaýtadan işlenýär we soňra ýörite ýylylygy bejermek tehnologiýasy bilen öndürilýär.
  Köp ýyllyk tejribe toplamakdan we gaýtalanýan synaglardan soň,

 • Cut Wire Shot/New Wire

  Sim kesmek / Täze sim

  “Cut Wire Shot”, diametri bilen deň uzynlyga çenli kesilen ýokary hilli simden öndürilýär.“Cut Wire Shot” öndürmek üçin ulanylýan sim uglerod polatdan, poslamaýan polatdan, alýumin, sink, nikel garyndysy, mis ýa-da beýleki metal erginlerinden ýasalyp bilner.Kesilişinden henizem ýiti burçlary bar

 • Cut Wire Shot/Used Wire

  Sim atmak / Ulanylan sim

  Gaýtadan işlenen polat kesilen sim, gaýtadan işlenen materialy ulanýan önümiň bir görnüşi, material bahasy arzan we ýokary takyk önümleri öndürmek kyn, bu önüm diňe guýulýan ýerleri arassalamak üçin ulanylyp bilner. Bu esasan köpçüligiň dykgatyna ýetirilýär. sebitleri. specialörite bolmadyk müşderiler üçin

 • High Carbon Angular Steel Grit

  Carokary uglerodly burç polat grit

  Carbonokary uglerod burçly polat örtük ýokary uglerod polatdan öndürilýär.Granul grit görnüşine ezilen we dürli programmalary üpjün etmek üçin üç dürli gatylyga (GH, GL we GP) polat oklar.Carbonokary uglerod polatdan ýasalan önümler, köpçülikleýin habar beriş serişdesi hökmünde giňden ulanylýar

 • Low Carbon Angular Steel Grit

  Pes uglerodly burç polat grit

  Pes uglerod burçly polat grit pes uglerod polatdan öndürilýär
  granul grit bilen ezilen polotensalar. Goşmaça bejerginiň zerurlygy sebäpli ýylylyk bejergisi sebäpli kemçiliksiz.