Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

ŞANGHAIDA METAL Hytaý

18-nji awgustdan 20-nji awgusta çenli Şanhaýyň 18-nji Hytaý Halkara Dörediş Sergisi geçirildi.CEOerine ýetiriji müdir uqukiang Song we “Fengerda Group” -yň 12 sany saýlama menejeriniň ýadawsyz tagallalary bilen ýarmarka uly üstünlik gazandy.

1987-nji ýylda esaslandyrylan “Metal China” sergisi, 30 ýyldan gowrak ösüşden soň dünýäde öňdebaryjy önümçilik senagatynyň sergisine öwrüldi.Hytaýda milli senagat birleşigi tarapyndan gurnalan ýeke-täk guýma senagaty sergisidir we iri zawod kärhanalaryndan, ýokary akymdan we aşaky akymdan üpjün edijilerden oňyn seslenme we güýçli goldaw aldy. Sergi umumy meýdany 100,000 inedördül metrden gowrak, şol sanda has köp meýdany öz içine alýar. 30,000 inedördül metr reňkli reňkli guýma we ýörite guýma.30-dan gowrak ýurtdan we sebitlerden 1300-den gowrak tanymal sergä gatnaşar.Endokary derejeli markalar, birinji derejeli hyzmat we beýleki artykmaçlyklar bilen sergi dünýäniň 80-den gowrak ýurdundan we sebitlerinden 100,000-den gowrak hünärmenleri satyn almak we gepleşik geçirmek üçin özüne çeker.

“Metal China” Hytaýda iň uly guýma senagaty sergisidir we her ýyl geçirilýär. Eksponatlar guýma, guýma galyplary, guýma materiallary, guýma enjamlary we guýma esbaplary we ş.m. örtülendir we iň ökde we abraýly söwda markalarynyň birine öwrüldi. ýokary aýratynlyklary, ýokary derejesi bolan pudak.

Fengerda ýerinde bäş sargyt gol çekdi, Hindistanda belli polat kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek uly hormat.Oue Polat , Garyndy üweýji, Poslamaýan ok, sergide iň köp satylýan zat.

Fengerda dogruçyl we ýokary netijelilik idealyny talap edýär, her önümçilik prosesine berk gözegçilik etmek, esasanam tampirlemek we söndürmek prosesinde wagtlaýyn gözegçilik, howa deşiginiň deformasiýa önümlerini “ýel we güýç” teoriýasy bilen aýyrýarys. önümçiligiň hili.

Önümlerimiziň has köp müşderi tarapyndan tanaljakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: 15-2020-nji dekabry