Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

Germaniýada GIFA 2019

Tehniki Forum bilen 14-nji Halkara Dörediş Söwda ýarmarkasy 2019-njy ýylyň iýun aýynda Germaniýanyň Duesseldorf şäherinde geçirildi. Sergä gatnaşanlaryň biri hökmünde Feng erda has köp işewür hyzmatdaşlary bilen tanyşdy.

Germaniýanyň “Messe Dusseldorlf” sergi kompaniýasy tarapyndan gurnalan GIFA-2019 sergi 2003-nji ýylda esaslandyryldy we her dört ýylda bir gezek geçirilýär.Häzirki wagtda dünýädäki iň uly halkara guýma we guýma sergisidir. Şol bir wagtyň özünde Germaniýanyň halkara senagat peçleri we ýylylygy bejermek sergisi, Germaniýa halkara metallurgiýa tehnologiýasy sergisi. 2015-nji ýylda sergi meýdany 86 000 inedördül metrden geçdi we 2214 sergä gatnaşdy. Germaniýanyň daşyndaky sergä gatnaşýanlaryň 51% -i bilen dünýäniň 50-den gowrak ýurdundan. Dünýä belli kompaniýalary - MAGMA, ABP, ABB, OMEGA we DISA - dünýäniň iň ösen önümlerini we tehnologiýalaryny görkezýär. 120-den gowrak adamdan 78,000-den gowrak myhman gelýär. ýurtlar sergä baryp gördüler we bu ýere gelýänleriň üçden iki bölegi öz kompaniýalarynda öndürijilerden, işläp düzüjilerden, ulanyjylardan we satyn alýan kompaniýalaryň karar berijilerinden geldi. 2019-njy ýylda bu sergi dünýäniň iň ösen guýma enjamlaryny, gurallaryny we metrlerini we hilini görkezer. guýma we guýma materialy, Hytaýyň kasting, guýma önümleri bilen baglanyşykly kompaniýalar halkara derejesine düşünýärbazaryň üýtgemegi, kasting we şuňa meňzeş önümlerimizi görkezmek, halkara bazaryny giňeltmek, eksport önümlerini gowulandyrmak we guýma materiallary üçin ajaýyp mümkinçilik.

2019-njy ýylyň 25-25-nji iýuny aralygynda “Metallaryň ýagty dünýäsi” halkara kongresleriniň, simpoziumlaryň, forumlaryň we ýörite görkezişleriň özboluşly toplumyny görkezdi.Dört söwda ýarmarkasy GIFA, NEWCAST, METEC we THERMPROCESS guýma tehnologiýasynyň, guýma önümleriniň, metallurgiýanyň we termo prosess tehnologiýasynyň ähli spektrine, şol sanda goşmaça önümçilik, metallurgiýa meseleleri, polat pudagynyň ugurlary, polat pudagynyň häzirki taraplary ýaly ýokary hilli programma üpjün etdi. termo prosess tehnologiýasy ýa-da energiýa we çeşme netijeliligi ugurlaryndaky täzelikler.

Feng erda polat pudagynyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda gepleşik geçirmek üçin alty sany saýlama topar iberdi we gowy netijeleri gazandy. Indiki sergä sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

GIFA, 2023-nji ýylda görüşeris!


Iş wagty: 15-2020-nji dekabry