Telefon
0086-632-5985228
E-poçta
info@fengerda.com

Pekinde 2019-njy ýyl

F6

Dürli amaly meýdanlaryň çalt ösmegi netijesinde “Hytaýda öndürilen 2025” we “Guşak we ýol” gurluşygynyň durmuşa geçirilmegi bilen Hytaýyň gurujy kärhanalarynyň göwrümi ýylsaýyn artdy.Dürli amaly ugurlaryň çalt ösmegi bilen senagat konsentrasiýasynyň derejesi kem-kemden ýokarlandy we önümleriň hili yzygiderli ýokarlandy.Dörediji pudagyň orta we ýokary tizlikli ösüş etabyna girendigini görkezýär.13-nji Hytaý (Pekin) Halkara Dörediş Sergisi (CIFE2019) 29-31-nji maý aralygynda Hytaý Halkara Sergi Merkezinde (Täze Pawilion) dowam etdirildi we önümçilik pudagynyň innowasiýasyny we ösüşini güýçlendirmek we çuňňur hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen we kärhanalaryň arasynda alyş-çalyş. Sergä gatnaşyjylaryň biri hökmünde Fengerda topary bu sergide köp müşderiniň ykrar etmegine eýe boldy.

Dünýä belli guýma sergilerinden biri bolan Hytaý Halkara Dörediş Sergisi (CIFE) 2004-nji ýylda döredileninden bäri 12 ýyl bäri üstünlikli geçirilýär. Bu sergi önümleriň söwdasy, markalary tanatmak üçin pudagyň soňsuz platformasyny gurmagy maksat edinýär, we alyş-çalyş tehnologiýasy.Iň soňky maglumata düşünmek we pudagyň soňky ösüş tendensiýasyna düşünmek üçin pudak üçin möhüm iş.Döküm pudagynyň innowasiýalaryna we tehnologiki ösüşine yzygiderli güýç goşuň.CIFE2017 Hytaýdan, Germaniýadan, ABŞ-dan, Italiýadan, Günorta Koreýadan, Japanaponiýadan, Braziliýadan, Çiliden, Şwesiýadan, Finlýandiýadan we beýleki ýurtlardan 500-den gowrak sergini we on müňlerçe hünärmeni birleşdirýär.Şol bir wagtyň özünde, sergide ýokary hilli guýma, täze guýma enjamlary, awtomatlaşdyryş, senagat robotlary, galyplar, çig mal we beýleki önümçilik zynjyry önümleri ýaly birnäçe pudaklaýyn forumlar, tehniki alyş-çalyşlar, söwda gepleşikleri we birnäçe çäreler geçirildi. enjamlar.CIFE2017-iň üstünlikli geçirilmegi bu pudakda uly gyzyklanma döretdi.Bu ajaýyp pursatlaryň köpüsini hödürleýär we önümçilik pudagynyň täze ösüş döwrüne girendigini görkezýär.


Iş wagty: 15-2020-nji dekabry